Εxalco Economy - Εξοικονόμηση κατ'οίκον
Φόρμα Προσφοράς - Επιδότηση Κουφωμάτων - Εξοικονόμηση κατ'οίκον
Προϊόντα Aλουμίνιου ΕΧΑLCO
 

Πιστοποιητικά Συστημάτων > Γενικά

Ποιος είναι ο ρόλος της σήμανσης CE;

Η σήμανση CE αποτελεί την κοινή Ευρωπαϊκή «γλώσσα» για ομάδες προϊόντων σε σχέση με κοινές απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων, την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.
Τα προϊόντα που φέρουν νόμιμα τη σήμανση CE κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Τι είναι η σήμανση CE;

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE φέρει ο κατασκευαστής.

 

Ποια είναι η βασική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία;

Η κοινοτική οδηγία δομικών υλικών ΕΕ 89/106.
Το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-2:2009 για τις κατασκευές κουφωμάτων.
Το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 13830:2003 για τις κατασκευές υαλοπετασμάτων.

Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, οι κατασκευαστές κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων οφείλουν να τοποθετούν σήμανση CE. Στις παραπάνω Ευρωπαικές νόρμες (EN) περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι δοκιμές των συστημάτων αλλά και καταταξή τους σύμφωνα με τις επιδόσεις τους.

 

Πως είναι σε θέση ο κατασκευαστής να τοποθετεί σήμανση CE;

Θα πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά επιδόσεων (ΙΤΤ) της διέλασης (παραγωγού συστημάτων) ή να κάνει τις δικές του δοκιμές.
Θα πρέπει να κατασκευάζει προϊόντα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (Τεχνικά Εγχειρίδια).
Θα πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC).
Θα πρέπει να έχει Δήλωση Συμμόρφωσης για τον κάθε τύπο κατασκευής.

 

Πως δραστηριοποιείται η EXALCO για τη σήμανση CE;

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες η EXALCO Α.Ε. ως παραγωγός συστημάτων αλουμινίου διεκπεραιώνει Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) για την πιστοποίηση-μέτρηση επιδόσεων των προϊόντων της από το 2004. Τεχνικά Εγχειρίδια έχουν συνταχθεί και παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες κατασκευής των συστημάτων της. Κατασκευαστές που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά επιδόσεων (ΙΤΤ) της EXALCO θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC). Η μεταβίβαση των πιστοποιητικών δοκιμών (ΙΤΤ) των συστημάτων πραγματοποιείται επίσημα με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.