ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Αιτήσεων;

 • Προετοιμασία: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία» και να διασφαλίσει την συναίνεση τυχών συγκυρίων της κατοικίας ή των συνιδιοκτητών σε περίπτωση πολυκατοικίας. Όπου χρειάζεται θα πρέπει να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα την πιστοληπτική του ικανότητα.
 • Ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ενώ το αντίστοιχο κόστος θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών, που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.
 • Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα
 • H αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
 • Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
 • Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρεμβάσεων / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης / προκαταβολή 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών
 • Υλοποίηση εργασιών.
 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
 • Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων ο ωφελούμενος προσκομίζει:
  • τα παραστατικά των δαπανών 
  • το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης 

Εν συνεχεία διενεργούνται:

 • Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ
 • Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

2. Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Προτάσεων σε περίπτωση Πολυκατοικίας;

 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, για τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και την τράπεζα που θα υποβληθούν οι αιτήσεις. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Στη συνέχεια καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της πολυκατοικίας, για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.
 • Η αίτηση υποβάλλεται στη συνέχεια σε δύο στάδια. Υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στην ίδια τράπεζα.
 • Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
 • Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης για το σύνολο της πολυκατοικίας / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένων.
 • Υπογραφή δανειακών συμβάσεων / προκαταβολή 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών.
 • Υλοποίηση εργασιών.
 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Η εκταμίευση των δανείων ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσεων και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων οι ωφελούμενοι προσκομίζουν:
  • παραστατικά των δαπανών
  • το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

Εν συνεχεία διενεργούνται:

 • Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ
 • Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

3. Ερ.: Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα 
Απ.: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες είναι:

 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1  από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση)2  (Έντυπό παραρτήματος ΙΙΙ).
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας  / Διαβατηρίου Ωφελούμενου
 3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (έντυπο Παραρτήματος V)
 5. ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3
 6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του Οικονομικού Έτους 2010
 7. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)4
 8. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)5  του οικονομικού έτους 2010 (ή του τελευταίου οικονομικού έτους που υποβλήθηκε από τον ωφελούμενο)
 9. α. Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)  για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν και 
  β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  ενοίκου (Έντυπο Παραρτήματος VI):
  i. ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
  ii. ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή 
  γ. Αντίγραφό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)6 συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
 10. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 11. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος VΙΙ)
 12. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
 13. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος (Έντυπο Παραρτήματος ΙV-Α)
 14. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας (Έντυπο Παραρτήματος ΙV-Β)

Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου μέρος των δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών:

 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας (Έντυπό παραρτήματος ΙΙ) συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις.
 2. Δελτίου Ταυτότητας  / Διαβατηρίου Εκπροσώπου Πολυκατοικίας
 3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 4. ΕΤΑΚ για κάποιο από τα Διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3
 5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)7
 6. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος VΙΙ)
 7. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
 8. Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει Προσφορών ανά Διαμέρισμα σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες (Έντυπο παραρτήματος VΙΙΙ)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 εκπροσώπου πολυκατοικίας (Έντυπο Παραρτήματος ΙΧ-Γ)
  Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με την αίτηση, εκτός ίσως από την οικοδομική άδεια, αφορά σε έγγραφα που ο πολίτης είτε έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό) και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσει σε κάποια υπηρεσία είτε αφορούν σε συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών (π.χ. απόφαση γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας).

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.
Δεν απαιτείται αν η αίτηση περιλαμβάνει μόνο την παρέμβαση 2Γ (εσωτερική θερμομόνωση).

 1. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.
 2. Δεν απαιτείται αν η αίτηση περιλαμβάνει μόνο την παρέμβαση 2Γ (εσωτερική θερμομόνωση).
 3. Στην περίπτωση που από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου (π.χ. περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών) λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ κι αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Νομό όπου βρίσκεται το ακίνητο.
 4. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρήση του ακινήτου ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (Παράρτημα IV_Δ).
 5. Σε περίπτωση ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζεται σχετικός τίτλος κυριότητας που αποκτήθηκε εντός του 2010 και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.
 6. Προσκομίζεται το αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) του επικαρπωτή που καταγράφεται στο σημείο 11 της αίτησης.
 7. Αφορά το σύνολο του κτηρίου της πολυκατοικίας

4. Ερ.: Με ποιό κριτήριο θα επιλέγουν οι Προτάσεις που θα υποβάλλουν οι Ωφελούμενοι; 
Απ.: Η ετήσια Εξοικονομούμενη Ενέργεια (kWh) ανά τ.μ. προς το κόστος παρέμβασης θα αποτελεί κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων που θα υποβληθούν, δηλαδή δεν θα υπάρχει αριθμός προτεραιότητας. Το Πρόγραμμα θα έχει προκαθορισμένη διάρκεια 2 μηνών για την υποβολή των αιτήσεων στο πέρας της οποίας θα επιλεγούν, μετά από συγκριτική αξιολόγηση, οι καλύτερες προτάσεις όσο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και όχι οι προτάσεις που κατατέθηκαν πρώτες. 
Η κατάταξη γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας βάσει του προϋπολογισμού της.


5. Ερ.: Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες; 
Απ.: Όχι, η τελική επιλογή θα γίνει μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και η απόφαση ένταξης των ωφελουμένων θα γίνει από το δικαιούχο του προγράμματος (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

Πηγή: exoikonomisi.ypeka.gr